ขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบท

vk ขับเคลื่อน 2

จังหวัดสมุทรสาคร  ได้จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ  โดยมีนายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานการประชุม  พร้อมทั้งมีคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

vk ขับเคลื่อน 1

vk ขับเคลื่อน 3

สำหรับแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำรินั้น  เกิดขึ้นจากที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีจัดตั้งมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวทางพระราชดำริ  และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ  สืบสานแนวพระราชดำริ  เพื่อเป็นหน่วยงานส่งเสริมความรู้และพัฒนาตามแนวพระราชดำริ  และได้บรรจุแนวทางนี้ไว้ในแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ  ใน 46 จังหวัดนำร่อง

จังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้น  พร้อมทั้งประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน  โดยน้อมนำหลักการทรงงานองค์ความรู้ด้านการพัฒนาใน 6 มิติ คือ น้ำ ดิน ป่า เกษตร สิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน  รวมถึงแนวทางการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน  ทั้งนี้แผนปฏิบัติการ คือ มีการแบ่งคณะทำงานออกเป็นระดับจังหวัด  ระดับอำเภอ  มีการลงไปจัดเวทีประชาคม  เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ชาวบ้าน  แบ่งทีมปฏิบัติลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  รายครัวเรือน  และข้อมูลทางกายภาพ  และการจัดเวทีคืนข้อมูลให้ชาวบ้าน  ดำเนินการจัดทำแผนชีวิตชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา  และเสนอต่อจังหวัดให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเร่งด่วนต่อไป

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว