ขนส่งเริ่มแล้วเพิ่มชั่วโมงสอบใบขับขี่

tp-ใบขับขี่1 tp-ใบขับขี่2

วันนี้ถือเป็นวันแรกของการเปิดทำงานของหน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งเป็นวันเริ่มต้นของการเปิดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวเป็น 5 ชั่วโมง ในวันแรก ตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบกที่ให้เริ่มดีเดย์มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 โดยบรรยากาศในวันแรกนี้ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครยังไม่คึกคักนัก เพราะยังมีหลายคนไม่ได้มาตามนัดเนื่องจากอาจยังไม่กลับจากการหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งตามปกติแล้วที่นี่จะเปิดอบรมเพียง 60 คนต่อหนึ่งรอบ เพื่อให้เหมาะสมต่อการรับความรู้จากวิทยากรที่ให้ความรู้  ซึ่งการมาอบรมนั้นก็ต้องมีการจองคิวล่วงหน้า แต่ถ้าใครไม่สะดวกมาที่สำนักงานขนส่งก็ยังเข้าอบรมจากหน่วยงานอื่นๆที่ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งจะมีวิทยากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรกับกรมการขนส่งทางบกที่สามารถถ่ายทอดความรู้ต่อได้  เนื้อหาประกอบด้วย กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก จำนวน 1 ชั่วโมง 30 นาที การขับรถอย่างปลอดภัย จำนวน 2 ชั่วโมง จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถจำนวน 1 ชั่วโมง และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาล จำนวน 30 นาที การปรับเพิ่มจำนวนชั่วโมงอบรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเมื่อมีความรู้ความเข้าใจกฎการขับขี่ที่ถูกต้อง อุบัติเหตุบนท้องถนนก็จะลดลงตามไปด้วย

 

tp-ใบขับขี่3

 

 

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว