ขนส่งฯแนะจองคิวผ่านแอปพลิเคชั่นก่อนมาต่อใบขับขี่

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

นางชริตว์จาร์ คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ชี้แจงเกี่ยวกับการมาติดต่อเพื่อต่อใบอนุญาตใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลตาม พรบ. รถยนต์ ว่าในช่วงที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้จะมีผู้มาติดต่อเพื่อต่อใบอนุญาตใบขับขี่เป็นจำนวนมาก ซึ่งทางขนส่งจะเปิดให้อบรมในแต่ละวันเพียง 3 รอบเท่านั้น คือ 9.00น., 10.00น., และ 13.00 น. รอบละ 30 คน แต่คนที่มาติดต่อจะมีเกินกว่านั้นมาก และบางครั้งก็เกินกว่าที่จำนวนห้องจะรับได้ จึงทำให้บางคนที่มาหลังๆ อาจพลาดโอกาสในการอบรมในวันนั้น ซึ่งอาจทำให้เสียเวลา โดยเฉพาะผู้ที่ต้องลางานมาที่อาจเสียวันลาฟรี ดังนั้นทางขนส่งจังหวัดจึงแนะนำให้ผู้ที่ต้องการมาต่อใบอนุญาตใบขับขี่ จองคิวเข้ามาผ่านแอปพลิเคชั่น DLT SMART QUEUE ซึ่งจะทราบวันเวลาที่แน่นอน แต่จะเปิดรับแบบจองคิวล่วงหน้าจำนวนหนึ่งเท่านั้น เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มาติดต่อตรงด้วย ซึ่งทางสำนักงานขนส่งอยากจะจำกัดคิวผู้ที่มารับการอบรมเท่าที่จะรับไหวในแต่ละวัน สาเหตุที่รับได้ไม่ทั้งหมดนั้น ที่สำคัญก็คือ จะทำให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนของการถ่ายรูป ออกบัตร เนื่องจากจุดนี้มีช่องบริการเพียง 2 ช่องเท่านั้น และไม่ได้ทำเฉพาะผู้ที่มาอบรมต่อใบอนุญาตขับขี่อย่างเดียว เพราะอีกส่วนหนึ่งคือผู้ที่มาเปลี่ยนใบอนุญาตจาก2ปีเป็น 5 ปี และพวกที่บัตรชำรุด สูญหาย ที่จะต้องรอทำบัตรในจุดเดียวกันนี้ด้วย ซึ่ง ณ ขณะนี้ในแต่ละวันจะมีคนเข้ามาดำเนินการราว 500 คน จึงทำให้การรอออกบัตรล่าช้า

ส่วนเรื่องของการเพิ่มช่องบริการให้มากกว่า 2 ช่องนั้น เป็นสิ่งที่ทางสำนักงานขนส่งต้องการเพราะจะช่วยให้งานเร็วขึ้นได้ แต่การเพิ่มช่อง จะต้องรอการจัดสรรงบประมาณจากกรมการขนส่งทางบกมาก่อน ซึ่งทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครได้ยื่นของบไปแล้วเช่นกันแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรมา อย่างไรก็ตามจึงอยากให้ผู้ที่จะมาอบรมต่อใบอนุญาตขับขี่ที่ไม่อยากเสียวันลางานฟรี หรือไม่อยากพลาดโอกาส ได้ทำการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่นมาก่อน

 

footer_master footer_master footer_master footer_master

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว