ขนส่งตรวจรถโดยสารสาธารณะ

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

ตรวจรถตู้

นางชริตว์จาร์ คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า สํานักงานขนส่ง จังหวัดสมุทรสาคร เตรียมความพร้อมรองรับก่อนการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2561 ภายใต้แนวคิด “Safe Drive Save Lives ปลอดภัยทุกชีวิต ขับรถเป็นมิตรผู้ร่วม ทาง” ทั้งนี้ ในช่วงก่อนเทศกาล ระหว่างวันที่ 19-25 มีนาคม 2561 สํานักงานขนส่งจังหวัด สมุทรสาคร ได้มีการดําเนินการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและคนขับรถ ณ จุดจอดรถตู้โดยสารสาธารณะถนนสรศักดิ์ และ จุดจอดรถตู้โดยสารสาธารณะอําเภอบ้านแพ้ว ตามมาตรฐานความปลอดภัย (Checklist) ที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด กว่า 20 รายการ เช่น ระบบเบรก ยาง ล้อ เข็ม11ขัดนิรภัย ประตูรถ ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกฯลฯ หากพบ รถโดยสาร ไม่ปลอดภัย ไม่พร้อมใช้งาน ให้พ่นข้อความ “ห้ามใช้”และต้องนํารถเข้าตรวจสภาพหลังดําเนินการแก้ไขแล้ว กรณีพบพนักงานขับรถมีสภาพร่างกายไม่พร้อมหรือพบการกระทําความผิดให้ดําเนินการลงโทษขั้นสูงสุด ทั้งปรับ, พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ และสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนรถคันใหม่และพนักงานขับรถคนใหม่ ที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง

นอกจากรถโดยสารสาธารณะทุกคันต้อง ผ่านการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ส่วนควบแล้ว ยังต้องได้รับการตรวจการติดตั้ง GPS Tracking และ การเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของสํานักงาน ขนส่งจังหวัดสมุทรสาครด้วย เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถแบบเรียลไทม์ ผ่านแอพพลิเคชั่น “DLT GPS” พร้อมทั้งจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกตรวจจับความเร็ว รถโดยสารสาธารณะด้วยกล้องเลเซอร์ ในเส้นทางสายหลักเข้า-ออกกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กําชับให้ผู้ประกอบการขนส่งจัดเตรียมรถโดยสาร ประจําทางและรถโดยสารไม่ประจําทางเสริมในเส้นทางให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของ ประชาชนทั้งเที่ยวไป-เที่ยวกลับ รวมถึงยังมีศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องเรียนประจํา 24 ชั่วโมง หากพบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย ไม่เป็นธรรม เพียงจดจํารายละเอียด วันเวลาสถานที่ หมายเลขทะเบียนรถ แจ้งสายด่วน โทร.1554 ตลอด 24 ชั่วโมง

      

ตรวจรถตู้2 ตรวจรถตู้3 ตรวจรถตู้4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว