กิจกรรมวันแรงงาน

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

tp-วันแรงงาน1

เมื่อ เวลา 09.30 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด แรงงานสามัคคี ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติดขึ้นที่วัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนาย     นิรัตน์ ฐากูรบุตร แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร นายจ้างสถานประกอบการ และลูกจ้างทั้งแรงงานชาวไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก

โดยกิจกรรมนั้นเริ่มด้วย การเดินขบวนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การต่อต้านการค้ามนุษย์ การลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงาน กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ และกิจกรรมทำบุญถวายอาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 169 รูป สำหรับ การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่าย ได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน ที่ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศและเพื่อสร้างความรัก ความสมานฉันท์ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

 

tp-วันแรงงาน2 tp-วันแรงงาน3 tp-วันแรงงาน4 tp-วันแรงงาน5 tp-วันแรงงาน6

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว