กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่สวนสาธารณะ ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าฉลอม นายชิงชัย    บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  โดยมีสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนงาน  เจ้าหน้าที่ และ ประชาชน  เข้าร่วม

footer_master

สำหรับกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งเทศบาลนครสมุทรสาคร ได้เห็นความสำคัญจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักความหวงแหนป่าไม้ของชาติและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างความรักความสามัคคี ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้ โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณภายในสวนสาธารณะ ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าฉลอม

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว