กิจกรรมผู้สูงอายุ

AD WEB NET 2

vk ผู้สูงอายุท่าจีน1

ที่เทศบาลตำบลท่าจีน  นายรังสรรค์  เจียระนัย  นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน  เป็นประธานเปิดกิจกรรมผู้สูงอายุ  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ในโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบานที่ตำบลท่าจีน  พร้อมทั้งมีเหล่าเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าจีน  และเหล่าผู้สูงอายุเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

                        เริ่มแรกทุกคนได้ร่วมกันร้องเพลงพระราชนิพนธ์  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมทั้งมีบริการการตรวจสุขภาพเบื้องต้น  และจากนั้นเป็นกิจกรรมการฟังบรรยายเรื่องสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ  โดยพระมหาอนุชิต  สิริวุฑโฒ  เปรียญธรรม 6 ประโยค  จากวัดป้อมวิเชียรโชติการาม  พระอารามหลวง  ได้มาบรรยายให้เหล่าผู้สูงอายุได้ฟัง  พร้อมด้วยรูปภาพและถ้อยคำที่เข้าใจง่ายฟังสบาย  อีกทั้งยังมีกิจกรรมร่วมจากภาคเอกชน ทั้งทางธนาคารออมสินก็มาให้บริการเปิดบัญชี  และบริการเครื่องนวดจากภาคเอกชน  ก็มาร่วมให้บริการแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ด้วย

โดยกิจกรรมประจำเดือนของผู้สูงอายุนั้น  จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้  และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาทักษะการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง  ซึ่งผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  โดยต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

                       vk ผู้สูงอายุท่าจีน2

                                                                                ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว