การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

vk ส่งเสริมพัฒนาเด็ก3

ที่ห้องประชุม 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานการประชุมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมทั้งมีคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

vk ส่งเสริมพัฒนาเด็ก1

สำหรับการประชุมในครั้งนี้  ได้แจ้งการสรุปแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยใน 5 ประเด็นหลัก คือ ควรมีทิศทางรูปแบบการประเมินผล  หรือเกณฑ์กลางที่สามารถประเมินเป็นมาตรฐานได้   ส่วนในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพนมของเด็กปฐมวัย  ต้องเลือกที่มีคุณภาพด้วย  ซึ่งในส่วนของสาธารณสุขจังหวัดฯจะมีการตรวจและให้คณะครูช่วยตรวจสอบด้วยการดู ดม ชิม อยู่อีกทางหนึ่งด้วย  แต่ทางการประมูลที่ทางท้องถิ่นจะประมูลยี่ห้อนมเข้ามา  ทางประธานในที่ประชุมก็ฝากขอให้เลือกที่มีคุณภาพที่ดีและเหมาะสม  เหมือนกับเราเลือกนมให้ลูกหลานเรารับประทานด้วย

vk ส่งเสริมพัฒนาเด็ก2

ส่วนเรื่องบุคลากร  ต้องมีการเพิ่มความรู้  เพิ่มทักษะ  เพื่อให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสม  อย่างครูพี่เลี้ยงก็ต้องให้มีการอบรมและผ่านการอบรมก่อน  ต้องมีการวัด IQ และ EQ ของเด็กอย่างทั่วถึง  เพื่อตระหนักถึงพัฒนาการของเด็กและวิธีการพัฒนา   และ5.ต้องมีการกระตุ้นให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กด้วย  ซึ่งประเด็นที่จะทำการพัฒนาเหล่านี้จะนำเสนอคณะกรรมการเด็กแห่งชาติต่อไป

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว