การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

tp-พัฒนาผลิตภัณฑ์1

ที่ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านกระซ้าขาว ได้มีการจัดประชุมทางวิชาการ ภายใต้โครงการวิจัยการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกระซ้าขาว โดยมีนายโกศล หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วย รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มาเป็นวิทยากรและดำเนินการประชุม ซึ่งก็มีตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนกระซ้าขาวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย

สำหรับโครงการที่จัดขึ้นนี้เพื่อต้องการให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม เป็นการเปิดพื้นที่ทางการสื่อสารให้ประชาชนท้องถิ่นได้ใช้เครื่องมือการสื่อสารในแต่ละประเภทที่ชุมชนต้องการ สื่อสารเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชน และยังเพื่อเป็นการรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนกระซ้าขาวอีกด้วย

  

tp-พัฒนาผลิตภัณฑ์2 tp-พัฒนาผลิตภัณฑ์3

           เอเซีย ภาพ/ พรเพ็ญ / ข่าว