กรรมาธิการรับฟังปัญหาแรงงาน

vk กรรมาธิการ4

ที่ห้องประชุม ๔๐๑  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายอำพล  อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วยคณะทำงานของจังหวัดสมุทรสาคร  ได้ให้การต้อนรับพลเรือเอกวัลลภ  เกิดผล  รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ  และคณะกรรมาธิการวิสามัญ  รวมถึงอนุกรรมาธิการ  ในการเดินทางมาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เพื่อศึกษาสภาพข้อเท็จจริง  สภาพปัญหา  รูปแบบที่อยู่อาศัย  และคุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร

vk กรรมาธิการ3

โดยสถานการณ์การทำงานของแรงงานต่างด้าวปี ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙  ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร  มีจำนวนคนต่างด้าวในทุกกลุ่มคงเหลือ ๒๙๘,๕๕๔ คน  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าเชื้อสายมอญ  และจังหวัดสมุทรสาครได้บริหารจัดการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวโดยการจัดตั้งคณะกรรมการแบบบูรณาการขึ้น  หนึ่งในนั้นคือคณะทำงานจัดระเบียบที่อยู่อาศัยแรงงานต่างด้าว  โดยจะมีหน้าที่สำรวจที่พักอาศัย  ตรวจที่พัก  ให้ความรู้กับแรงงานต่างด้าว  และเจ้าของหอพัก

vk กรรมาธิการ2

ซึ่งปัญหาที่พบในการตรวจที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าวพบว่า  มีขยะมูลฝอย  ไม่มีระบบการกำจัดขยะที่ดี  น้ำเน่าเสีย  ส่งกลิ่นเหม็น  อาคารชำรุดทรุดโทรม  ไม่มีถังดับเพลิง  เจ้าของห้องเช่าไม่มีการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่มาเช่า หรือมีแต่ไม่เป็นปัจจุบัน  และไม่แจ้งข้อมูลเข้าในระบบ ตม.  ไม่มีที่รับดูแลเด็กเล็ก  แรงงานต่างด้าวจึงนำเด็กเล็กเข้าไปในสถานประกอบการ  และไม่มีการแจ้งย้ายที่อยู่แรงงานต่างด้าวด้วย

vk กรรมาธิการ1

จากปัญหาทั้งหมดทางคณะทำงานกรรมการแบบบูรณาการได้เริ่มการประชาสัมพันธ์  ตรวจสอบ  บ้านเช่าหรือหอพักให้มีความเป็นระเบียบมากขึ้น  มีระบบระบายน้ำเสียที่ดี  มีระบบจัดเก็บขยะ  มีการจัดทำทะเบียนรายชื่อ  และมีระบบความปลอดภัยโดยการติดตั้งถังดับเพลิง  ทั้งยังอบรมให้ความรู้แก่นายจ้างให้มีความเข้าใจในกฎหมายเพิ่มมากขึ้น  และออกคู่มือมาตรการที่พักอาศัยเพื่อให้เจ้าของอาคาร  และผู้เช่าถือปฏิบัติ  รวมไปถึงยังคำนึงถึงผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง  มีการลงไปสำรวจความคิดเห็นทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวเพิ่มเติมด้วย  ทั้งนี้ก็เพื่อนำมาดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เหลือต่อไป

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว