กฐินพระราชทาน ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - วัดเจษ1

ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ นางสาว  สุปราณี  ไกรวัตนุสสรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา  นำผ้าพระกฐินไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส   โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  พร้อมพระภิกษุสงฆ์ เป็นผู้รับผ้าพระกฐิน โดยมีประชาชนร่วมงานพิธีครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

fm - วัดเจษ2

สำหรับการทอดกฐินพระราชทานนั้น คือ กฐินที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  พระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน เพื่อนำไปถวายยัง  วัดหลวง วัดใดวัดหนึ่ง   เนื่องจากในปัจจุบันวัดหลวง  มีจำนวนมาก    จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ  ตลอดจนคณะบุคคลองค์กร บริษัทห้างร้านต่าง ๆ  ที่เห็นสมควรรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวายแทนพระองค์ ซึ่งการทอดกฐินพระราชทานครั้งนี้  มียอดจำนวนเงินที่บริจาคเพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร และถวายทำนุบำรุงวัดเจษฎาราม พระอาราม  เป็นเงินจำนวนกว่าสองล้านเจ็ดแสนบาท

fm - วัดเจษ3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว